Jüngrid    

Jüngrid olid Jeesuse õpilased, kes said õiguse jutlustada ristiusku ja ravida inimesi. Jeesus nimetas jüngreid „maa soolaks” ja „maailma valguseks”(Mt 5:13-16 j).
 
Jeesusel oli 12 jüngrit:
 
Siimon (hiljem Peetrus)
Andreas (Peetruse vend)
Johannes
Jaakobus Sebedeuse poeg (evangelist Johannese vend)
Filippus
Bartolomeus
Toomas
Matteus
Jaakobus Alfeuse poeg (Jeesuse vend)
Siimon Seloot
Taddeus (Jaakobuse poeg Juudas)
Juudas Iskariot (Kristuse reetja)
 
Kaksteist jüngrit moodustavad Jeesuse õpilastest tuumiku, kuigi Luuka evangeeliumis öeldakse, et Jeesus läkitas teele veel seitsekümmend jüngrit:
„Aga pärast seda määras Issand veel seitsekümmend ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ta ütles neile: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel! Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: „Rahu olgu sellele kojale!” Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale.”” (Lk 10:1-6)