Maarja Magdaleena Häälestusülesanne  Ülesanne

Kas Maarja Magdaleena oli Jeesuse jünger?

Carlo Dolci Tilman Riemenschneider

Arvatakse, et Jeesusel oli lisaks meesjüngritele ka naisjünger – Maarja Magdaleena. Maarja Magdaleenat on samastatud amoraalse naisega, kes langes pattusid kahetsedes Jeesuse jalge ette, pesi oma pisaratega Jeesuse pead ja kuivatamiseks kasutas oma pikki juukseid. Seejärel võidis ta meest alabasterpurgis oleva salviga. Kui Jeesus oli vabastanud Maarja Magdaleena teda kimbutavatest seitsmest kurjast vaimust, sai temast Jeesuse ustav jünger.
 
Paljud renessansi- ja barokiaegsed kunstnikud on kujutanud püha õhtusöömaaja piltidel Maarja Magdaleenat Jeesuse kõrval istumas või Jeesusele naalduva või tema süles olevana (nt Leonardo da Vinci „Püha õhtusöömaaeg”, Jaume Huguet, Giotto di Bondone jt teosed). Et pühal õhtusöömaajal istus Maarja Magdaleena laua ääres koos teiste jüngritega, tõestab lause, mis on kirjas Johannese evangeeliumis: “Aga Jeesuse süles istus lauas üks ta jüngreist, KEDA TA ARMASTAS ... ja kes lasi enese Jeesuse rinnale.” (Jh 13:1) Konkreetset nime küll Johannese evangeeliumis ei esine, aga vaevalt et Jeesus hoidis süles tema rinnale naalduvat meesjüngrit.

Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Jaume Huguet Giotto di Bondone

Veel on Johannese evangeeliumis üks oluline lõik, mis vihjab Jeesuse väljavalitule - Maarja Magdaleenale. ”Aga Jeesuse risti juures seisis ta ema ja ta ema õde Maarja, ja Maarja Magdaleena. Kui siis Jeesus nägi oma ema ja jüngri, KEDA TA ARMASTAS, seal juures seisvat, ütleb ta ema vastu: “Naine, vaata, see on su poeg!” Pärast ütleb ta jüngri vastu: “Vaata, see on su ema!” Ja sestsamast tunnist võttis jünger ta oma kotta.” (Jh 19:25-27) Loomulikult võib piiblisõna mitmeti mõista. Ühelt poolt võib öelda, et Jeesus võis rõhutada naiselikkusega ja emadusega seotud sõnu - armastus, poeg, koda. Väljenditel oli järjepideva elukestvuse sõnum ja need olid eelkõige mõeldud Neitsi Maarjale ja jünger Maarjale. Teisalt: võib leppida ka juurdunud tõlgendustega, et Jeesuse piinasurma vaatas pealt Johannes, Jeesuse jünger, kes hiljem evangeeliumi kirjutas, Neitsi Maarja oma kotta võttis ja talle peavarju andis.

Hans Burgkmair

Paljude kunstnike maalidel, mis kannavad pealkirja „Noli me tangere!” („Ära puutu mind!”), on kirjeldatud Maarja Magdaleenat kui ühe võtmesündmuse – Jeesuse ülestõusmise - tunnistajat. Johannese evangeeliumi järgi läks Maarja Magdaleena Jeesuse haua juurde nutma ja märkas, et haud on tühi. Ta ehmus ja jooksis Peetruse ja Johannese juurde. Jüngrid veendusid samuti, et haud on tühi, aga ikka ei tahtnud nad uskuda Jeesuse ülestõusmist. Maarja Magdaleena jäi üksi. Siis märkas ta kahte inglit ja meest, keda ta algul aednikuks pidas (Tiziani reprol „Noli me tangere!”on näha Jeesus, kes hoiab käes kõblast). Jeesus ei lubanud ennast naisel emmata ja ütles: “Noli me tangere!”- (“Ära puutu mind!”), sest ta ei olnud veel taevasse tõusnud – see pidi sündima alles 40 päeva pärast. Jeesus ütles Maarja Magdaleenale tähendusrikka heebreakeelse sõna: “Rabuni” (õpetaja), mis oli otsene ettepanek hakata tema õpilaseks – jüngriks. (Jh 20:1-18).

Buoninsegna di Duccio Tizian Agnolo Bronzino Alonso Cano Correggio

Kuigi Matteuse evangeeliumis on otsesõnu mainitud Jeesuse 12 jüngri nimed (Mt 10:2) ja nende hulgas pole kirjas Maarja Magdaleenat, peab siiski täheldama, et see pole absoluutne tõde. Kas-küsimusele saab vastata vaid ei või jaa. Otsuse, kas Maarja Magdaleena oli Jeesuse jünger või mitte, teeb igaüks ise.

Maarja Magdaleenale on pühendatud madlipäev, mida tähistatakse 22. juulil. 

Maarja Magdaleena kujutamine kunstis
 
Paljud kunstnikud on kujutanud Maarja Magdaleenat kalliskividega ehitult ning kaunites rõivastes, mis võivad sümboliseerida maist edevust ja ja naudingut. Ent mõnelgi pildil on Maarja sära ja hiilguseta, patukahetsuse märgiks kannab ta lihtsaid riideid või, alles rõivastumata, mõtiskleb krutsifiksi, okaskrooni, surnupealuu juures.

Maarja Magdaleena atribuudid:

kahetsuspisarad
 
krutsifiks
 
pealuu – surma ja kaduvuse sümbol
 
peegel – märgib Maarja Magdaleena valgustatust, avameelsust. Arvatakse, et inimese peegelduses sisaldub osake tema elujõudu või “kaksikhinge”. Peeglit on peetud inimese hingeseisundi - kirkuse või tuhmuse - näitajaks
 
pikad juuksed – märgivad Maarja Magdaleena patukahetsust. Naiste pikad ja lahtised juuksed tähendavad puhtust. (Kurtisaanide juuksed on palmitsetud.)
 
salvipurk – Johannese evangeeliumis on kirjeldatud Maarjat, kes salvis Jeesuse jalgu (Jh 12:3)

 
Caravaggio Tizian Guercino El Greco El Greco Lorenzo di Credi Jan van Scorel Jan Gossaert Agostino Carracci Georges de La Tour